Početna stranica
Nalazite se: 
 

Rječnik pojmova životnog osiguranja

Immobilien 230x108 
 
Ugovarač osiguranja

Osoba koja zaključi ugovor o osiguranju i po tom ugovoru joj pripadaju prava i dužnosti do nastupa osiguranog slučaja. Ugovarač osiguranja može biti fizička ili pravna osoba s prebivalištem, odnosno sjedištem u BiH. Ugovarač osiguranja mora biti punoljetna osoba.

Osiguranik

Osoba od čije smrti, doživljenja ili povrede zavisi nastanak osiguranog slučaja.

Korisnik osiguranja

Osoba, ili više njih, koja polaže pravo na odštetu kada dođe do osiguranog slučaja. Može biti više korisnika za isti osigurani slučaj i oni tada dijele naknadu. 

Osiguravač

Merkur BH osiguranje

Osigurani slučaj

Događaj koji može prouzročiti štetu, a pripada rizicima koje osiguravač pokriva svojom djelatnošću. Mogući osigurani slučajevi definirani su u uslovima za svaku vrstu osiguranja, a u svakom ugovoru o osiguranju pojedinačno su navedeni svi osigurani rizici.

Osigurana suma

Najviši iznos obaveze osiguravača. Izračunava se u skladu sa važećim tarifama osiguravača, a zavisi od spola i dobi osiguranika, trajanja osiguranja te željenom iznosu premije osiguranja. 

Ugovor o osiguranju

Čine ponuda osiguranja, polica i uslovi osiguranja.

Dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)

Svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisan događaj koji, djelujući uglavnom izvana i naglo na osiguranikovo tijelo, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelomični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušavanjezdravlja koje zahtijeva liječničku pomoć.

Ugovara se uz osiguranje života i za:

  •  Trajnu invalidnost
  • Dnevnu naknadu za boravak u bolnici
  • Lom kosti
  • Troškove liječenja

Ako je nakon nezgode osiguraniku ostao trajni invaliditet, u zavisnosti od procenta invaliditeta, isplaćuje se određeni iznos naknade (procenat od osnovnog osiguranog iznosa), pri čemu treba naglasiti da naknada raste u zavisnosti od procenta invaliditeta, odnosno da se radi o progresivnim naknadama za invaliditet. Na primjer, u slučaju procenta trajnog invaliditeta većeg od 50 posto, za svaki dodatni procenat invaliditeta isplaćuje se dvostruka naknada.

Osiguranje za slučaj izvršenih hirurških intervencija 

Ugovara se prilikom zaključenja police osiguranja života, a nudi pokrića:

  • Isplate fiksne osigurane sume zavisno od složenosti izvršene operacije (minimalno 300 € do maksimalno 3.000 €)

Pored pokrića za osiguranika uključeno je i pokriće za dijete (djecu) osiguranika od napunjene 3. do napunjene 18. godine svog života sa 1/3 osigurane sume roditelja

Indeksacija

Zaštita realne vrijednosti uloženog novca. Za ugovoreni se procenat (od 3 do 10%) svake godine povećava premija osiguranja, a istodobno se izračunava nova, veća ugovorena osigurana suma.

Početak osiguranja

Datum kojim počinje vrijediti ugovor o osiguranju.

Istek osiguranja

Istek važenja ugovora o osiguranju, odnosno datum nakon kojeg osiguravač više nije u obavezi plaćanja prema osiguraniku.

Trajanje osiguranja

Ugovoreni period osiguranja. Razdoblje od 00 sati prvog dana osiguranja do 24 sata posljednjeg dana osiguranja. 

Kapitalizacija

Smanjenje osigurane sume i promjena ugovora u osiguranje bez daljeg plaćanja premije i ukidanje dopunskih osiguranja. Kapitalizacija je moguća nakon proteka vremenskog perioda definisanog uslovima osiguranja.

Otkup

Prekid osiguranja uz isplatu štednog dijela police umanjenog za troškove. Otkup je moguć nakon proteka vremenskog perioda definisanog uslovima osiguranja.

 Predujam

Predujam predstavlja vrstu kratkoročnog finansiranja ugovarača osiguranja, a može se isplatiti po policama kod kojih je ugovoreno mješovito životno osiguranje ili osiguranje doživljenja i kod kojih se redovno uplaćuju premije osiguranja.

Obaveze osiguravača

Predstavljaju sve obaveze koje je osiguravač preuzeo ugovorom o osiguranju, a to su razni oblici isplate ugovorenih suma ili naknada, koji su detaljno definisani policom i uslovima osiguranja.

Polica osiguranja

Isprava o zaključenom ugovoru o osiguranju.

Ponuda osiguranja

Pisani prijedlog osiguravaču za sklapanje osiguranja života.

Ponuđač

Osoba koja podnosi pisanu ponudu s namjerom da zaključi ugovor o osiguranju.

Premija osiguranja

Iznos koji je ugovarač osiguranja dužan platiti osiguravaču na temelju ugovora o osiguranju.

Dinamika plaćanja

Način plaćanja ugovorenog iznosa premije. Dinamiku plaćanja premije odabire ugovarač, a može biti jednokratna ili višekratna (mjesečna, kvartalna, polugodišnja, godišnja).

Dobit

Ugovarač odnosno korisnik osiguranja učestvuje u raspodjeli ostvarene dobiti u osiguranju života putem svoje police osiguranja života ukoliko mu je takvo pravo dato tarifom i uslovima osiguranja prema kojima je zaključena polica osiguranja. Osiguravač pripisuje dobit po polici osiguranja života u visini i na način koji je utvrđen uslovima osiguranja, a isti se isplaćuje dodatno, uz isplatu ugovorene osigurane sume, pri nastanku osiguranog slučaja ili po isteku police (u skladu sa uslovima osiguranja).

Uslovi osiguranja

Skup klauzula kojima se uređuju odnosi između osiguravača i osiguranika iz ugovora o osiguranju. Uslovi osiguranja su sastavni dio ugovora o osiguranju, a odredbe uslova osiguranja u pravilu su regulisane zakonskim propisima i sporazumima osiguravatelja.

 
 
Besplatni info telefon 080 02 02 25