Početna stranica
Nalazite se: 
 

Česta pitanja

FAQ 
 

 

Šta ako više ne mogu plaćati premiju, a nije prošla jedna desetina trajanja osiguranja?
Obratite se u podružnicu Merkur osiguranja, telefonom ili -mailom. Zasigurno ćete dobiti najbolji savjet i potrebnu odršku. Imate mogućnost prolongiranja roka plaćanja, smanjenja premije, kapitalizacije police ili stavljanje iste mirovanje. Mogućnosti su brojne, ali preduslov je da se bratite na vrijeme. Za ugovore stornirane zbog neplaćanja, roku od godinu dana od raskida, moguća je reaktivacija ugovora uplatom zaostalih rata premije.

Kada mogu podići svoj novac?
Polica osiguranja života je dugoročan ugovor. U Merkur osiguranju sami birate premiju i trajanje ugovora o osiguranju. Po isteku ugovorenog roka isplaćuje se zagarantovana ugovorena osigurana suma i udio u dobiti. Tako stečeni kapital se može isplatiti jednokratno ili u obliku rente npr. za penziju/mirovinu. Merkur osiguranje svojim osiguranicima omogućava neophodnu fleksibilnost za svaku životnu priliku pojedinca. U tom smislu nudimo jednistvenu mogućnost na tržištu da promijenite uslove ugovora te iste prilagodite našim novonastalim životnim okolnostima. Već po isteku prve godine osiguranja se može promijeniti ugovor, nakon dvije ili tri godine plaćanja Merkur osiguranje Vam može isplatiti pozajmicu. Štednja sadržana u programima osiguranja nema karakter štednje po viđenju u banci te nije moguće u svakom trenutku podići uplaćeni novac i kamatu. U slučaju raskida ugovora ugovarač osiguranja može dobiti otkupnu vrijednost police. Otkupna vrijednost je vrijednost ovih ukamaćenih uplata u životno osiguranje umanjena za sve troškove kao što su npr. pokrivanje rizika smrti osiguranika, troškovi poslovanja, administracije... Pravo na splatu otkupne vrijednosti police stiče se nakon dvije ili tri
godine trajanja osiguranja zavisno od programa osiguranja.

Koliko polica osiguranja mogu imati?
Svaka osoba može imati onoliko polica životnog osiguranja koliko želi. U tom smislu u paleti proizvoda Merkur osiguranja izberite one koji najbolje odgovaraju Vašim potrebama.

Ko garantuje za Merkur osiguranje?
Garancije su višestruke:
• država Bosna i Hercegovina putem nadležnih institucija koje regulišu oblast osiguranja
• matična kompanija Vienna Insurance Group koja se kroz skoro dva stoljeća postojanja postavila za tržišnog lidera u Austriji, Centralnoj i Istočnoj Evropi te predstavlja sinonim za stabilnost i stručnost u pružanju finansijske zaštite, čije usluge koristi 20 miliona korisnika
• renomirani reosiguravajući partneri iz zemlje i inostranstva

Šta je to vinkulacija?
Polica osiguranja se može koristiti kao instrument obezbjeđenja. Zalaganje police osiguranja tj. vinkulacija ima učinak prema osiguravatelju samo ako je pismeno obaviješten da je polica založena određenom povjeriocu. Vinkulacija u korist banke u svrhu odobrenja kredita je moguća
u bilo kojem momentu, a radi se kada polica stekne pravo na otkupnu vrijednost.

Kako i kada se može dobiti predujam?

Na zahtjev ugovaratelja osiguranja Merkur osiguranje može isplatiti predujam na način kako je to definisano uslovima osiguranja, pod uslovima koje odredi Merkur osiguranje. Tokom trajanja predujma ugovarač je dužan plaćati kamatu na isti. Ukoliko ugovarač osiguranja zakasni s plaćanjem dospjele kamate po predujmu, postupit će se kao da je zahtijevao otkup police osiguranja. Prilikom isplate osigurane sume, odnosno otkupa, vrijednost istih će bit umanjena za iznos neotplaćenog predujma. Pravo na predujam se stiče nakon dvije do tri godine trajanja osiguranja zavisno od programa osiguranja.

Da li se ikada mogu mijenjati uslovi ugovora o osiguranju?

Po proteku godine dana od početka trajanja osiguranja
moguće je ugovoriti sljedeće promjene:
1. visinu premije osiguranja (naviše ili naniže) - s tim da nova osigurana suma ne može biti manja od 50 % prvobitno ugovorene
2. dužinu trajanja osiguranja - s tim da ostatak trajanja osiguranja mora biti minimalno 5 ili 10 godina zavisno d proizvoda.
3. ugovarača osiguranja - moguće je mijenjati ugovorača osiguranja s pravnog lica na fizičko lice i obrnuto, kao i sa jednog na drugo fizičko lice
4. staviti policu u mirovanje - do godine dana uz obavezu uplate cjelokupnog iznosa premije nakon isteka mirovanja.
U tom periodu osiguranik je u pokriću samo za iznos kapitalizovane vrijednosti ugovora o osiguranju.

 

 
 
Besplatni info telefon 080 02 02 25